Cosygifts is dé webshop bij uitstek voor originele geschenken, design decoratieartikelen en trendy gadgets. Je vindt er een gevarieerd en uitgebreid online aanbod aan verrassende cadeaus en decoratieve accessoires. Voor speciale gelegenheden als Kerst, Vaderdag, Moederdag of Valentijn, maar ook vaste artikelen van topmerken voor de keuken, tuin, slaapkamer, woonkamer of kinderkamer. Voor het gemak onderverdeeld in handige categorieën.

Naast het ruime gamma online geschenken, krijg je er de promoties, aantrekkelijke prijzen, eenvoudige bestelprocedure en snelle levering zomaar bovenop. Een kwalitatieve online shop met een continu aangevuld assortiment en de meest originele geschenkideeën. Dat is Cosygifts.be!

Home / Algemene voorwaarden


Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden

1. DEFINITIES

De volgende definities zijn van toepassing op de contractuele relatie tussen partijen:

1.1.        Cosygifts: Verkoper. Handelsbenaming van de bvba DK CARS, met vennootschapszetel te 1850 GRIMBERGEN, Beigemsesteenweg 192 en met ondernemingsnummer 0472.972.097. BTW-nr. BE 0472 972 097. E-mail: info@cosygifts.be.

1.2.        Klant: Koper. Een natuurlijk persoon, een rechtspersoon of een feitelijke vereniging.

1.3.        Product: De aangeboden koopwaar op de website van Cosygifts, www.cosygifts.be.

1.4.        Betaling: De elektronische betalingsmodule wordt verzorgd door Ogone. De volgende elektronische betalingsmogelijkheden worden voorzien: Visa, Mastercard, Bancontact. Daarnaast kan de Klant per overschrijvingsformulier betalen.

1.5.        Herroepingsrecht: Overeenkomstig de regelgeving omtrent de verkoop op afstand, beschikt de consument over een bedenktijd waarbinnen de overeenkomst kan worden herroepen.

2.       TOEPASSINGSGEBIED

2.1.        Huidige algemene voorwaarden zijn van toepassing op de contractuele relatie tussen Cosygifts en de klant. De klant bevestigt uitdrukkelijk deze algemene voorwaarden te hebben gelezen en goedgekeurd.

2.2.        De toepasselijkheid van eigen algemene voorwaarden van de klant wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

2.3.        De nietigheid van een clausule van deze algemene voorwaarden, brengt niet de nietigheid van de overeenkomst mee. De nietige bepaling wordt vervangen door een geldige bepaling die zoveel mogelijk zal aansluiten met de bedoelingen die aan de overeenkomst ten grondslag ligt.

2.4.        De overeenkomst wordt afgesloten in het Nederlands. Vertalingen van huidige algemene voorwaarden zijn niet afdwingbaar en gelden slechts ten informatieve titel.

3.       AANBOD – AANVAARDING

3.1.        Het aanbod van Cosygifts vermeldt een volledige en nauwkeurige omschrijving van de producten en/of diensten, alsook een volledige opgave van de prijs, met inbegrip van alle kosten.

3.2.        De overeenkomst tussen de klant en Cosygifts komt tot stand wanneer de klant het aanbod van Cosygifts aanvaardt én Cosygifts ontvangst van de bestelling bevestigt.

3.3.        De bevestiging van de bestelling door Cosygifts omvat een gedetailleerde samenvatting van de order van de Klant.

3.4.        Cosygifts behoudt zich het recht voor om een bestelling te weigeren. Bij betaling per overschrijvingsformulier door de Klant, wordt de levering verricht van zodra betaling wordt ontvangen.

3.5.        Cosygifts behoudt zich het recht voor de overeenkomst te verbreken voor zover geen betaling wordt ontvangen binnen de 7 werkdagen na de bestelling.

3.6.        De overeenkomst tussen Cosygifts en de Klant kunnen op afstand tot stand komen middels elektronische communicatie. De Klant kan een bestelling plaatsen via het web (online), per e-mail, per fax of gewone post.

3.7.        De bestelling dient alle nuttige gegevens te bevatten omtrent het product, de klant en het leveringsadres.

3.8.        Cosygifts heeft het recht om de overeenkomst met de klant over te dragen aan een derde. Cosygifts zal de Klant onmiddellijk op de hoogte brengen van een dergelijke overdracht.

4.       LEVERING

4.1.        De levering wordt uitgevoerd op het adres dat door de Klant werd medegedeeld.

4.2.        De leveringstermijnen worden enkel bij wijze van inlichting verstrekt en zijn derhalve niet bindend, tenzij dit uitdrukkelijk overeengekomen werd.

4.3.        Vertraging in uitvoering van de bestelling kan nooit aanleiding geven tot een schadevergoeding of tot de ontbinding van de overeenkomst.

4.4.        Cosygifts levert de producten en/of diensten, in overeenstemming met deze voorwaarden, met de vereiste vakkundigheid, en in overeenstemming met de goede handelspraktijken.

4.5.        De kosten van de levering zijn ten laste van de klant. De tarieven kunnen worden geraadpleegd op de website van Cosygifts, hetzij www.cosygifts.be.

4.6.        Bij gebreke aan levering binnen de drie maanden, kan de klant de overeenkomst eenzijdig ontbinden. In dat geval is Cosygifts hoogstens terugbetaling verschuldigd aan de klant van de reeds betaalde bedragen.

4.7.        Cosygifts biedt producten aan zolang de voorraad strekt. Indien een artikel ingevolge uitputting van de voorraad niet meer kan geleverd worden, biedt Cosygifts de klant de keuze tussen enerzijds de verbreking van de overeenkomst met terugbetaling van de reeds betaalde bedragen en anderzijds de vervanging van het desbetreffende product. In geen geval is schadevergoeding verschuldigd aan de klant.

 5.       HERROEPING

 5.1.        De Klant beschikt over een herroepingsrecht. De Klant heeft een termijn van 14 kalenderdagen vanaf de levering om af te zien van de overeenkomst.

5.2.        Elk herroeping van een bestelling of overeenkomst dient schriftelijk te gebeuren, en de volgende gegevens te bevatten: naam en adres van de klant, beschrijving van het product, bankgegevens (IBAN-nr., BIC-code).

5.3.        In geval van herroeping door de klant, zal de Klant het onbeschadigde product met alle toebehoren in de originele verpakking terug sturen aan Cosygifts, en dit binnen de 7 dagen na het inroepen van het herroepingsrecht.

5.4.        Slechts bij ontvangst van het onbeschadigde product met alle toebehoren in de originele verpakking, zal Cosygifts de door de klant betaalde bedragen terug betalen.

5.5.        Indien de Klant gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, blijft hij hoe dan ook betaling verschuldigd voor de leverings- en verzendingskosten.

5.6.        Herroeping is uitgesloten voor goederen die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden, voor bederfbare goederen, voor beschadigde goederen, voor tijdsgebonden goederen, voor atikelen in promotie of goederen waarvan de prijs onderhevig is aan sterke markfluctuaties.

5.7.        Het risico van beschadiging of verlies bij terugzending van het product ligt bij de Klant.

6.       PRIJS

6.1.        Prijzen van de aangeboden producten zijn geldig gedurende de periode die vermeld staat op website van Cosygifts. Solden- en promotieprijzen zijn enkel geldig op stockartikelen, niet op artikelen die speciaal voor u besteld moeten worden.

6.2.        Alle prijzen worden vermeld inclusief BTW of andere verschuldigde belasting. De Klant zal de BTW en eventuele bijkomende belastingen betalen.

6.3.        De leveringskosten zijn niet in de prijs begrepen. Deze kosten worden aangerekend in functie van de afstand en de prijs van de bestelling, overeenkomstig de bepalingen op de website. Cosygifts behoudt zich het recht voor deze prijzen te wijzigen in functie van de schommelingen in de transportkosten.

7.       BETALING 

7.1.        Betaling kan geschieden bij de bestelling via elektronische weg. Cosygifts neemt alle nodige veiligheids- en voorzorgsmaatregelen die van een normaal en zorgvuldig handelaar kunnen verwacht worden voor de beveiliging van deze elektronische betalingen.

7.2.        Voor zover latere betaling is overeengekomen, zijn de facturen van Cosygifts betaalbaar op de maatschappelijke zetel van Cosygifts. Het saldo van de factuur dient vereffend te worden binnen de acht dagen na de factuurdatum, behoudens andersluidende overeenkomst. Elk op de vervaldag onbetaald gebleven bedrag wordt, zonder voorafgaande ingebrekestelling, van rechtswege verhoogd met een forfaitaire vergoeding van 15 procent van het totale factuurbedrag, met een minimum van 75,00 euro. Daarenboven brengt elk onbetaald gebleven bedrag, zonder voorafgaande ingebrekestelling, van rechtswege nalatigheidintrest op van 12 procent vanaf de vervaldag van de factuur tot de algehele betaling.

7.3.        Bij wanbetaling door de Klant behoudt Cosygifts zich het recht voor om met onmiddellijke ingang de levering van het product volledig of gedeeltelijk op te schorten, zonder dat de Klant hiervoor enige schadevergoeding kan eisen.

8.       GARANTIE

8.1.        Cosygifts waarborgt dat de kwaliteit van de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, alsook aan de door de Klant geformuleerde specificaties, aan het gebruik waartoe zij bestemd zijn, conform de redelijke verwachtingen van de Klant, en dit in overeenstemming met de wettelijke bepalingen.

9.       KLACHTEN

9.1.        Elke fout, tekortkoming in het product of de dienstverlening of niet-conforme levering moet onmiddellijk door de Klant aan Cosygifts schriftelijk gemeld worden binnen 24 uur.

9.2.        Cosygifts zal de ontvangst van de klacht bevestigen binnen de 7 dagen en vervolgens de klacht binnen een redelijke termijn behandelen.

10.    AANSPRAKELIJKHEID

10.1.     Cosygifts is slechts verantwoordelijk voor de kwaliteit van de geleverde goederen en diensten, in functie van de specificaties die de Klant schriftelijk bij zijn bestelling heeft opgegeven en waarvoor de Klant zelf uitsluitend aansprakelijk blijft. Elke andere aansprakelijkheid van Cosygifts is uitgesloten. De verantwoordelijkheid van Cosygifts is hoe dan ook beperkt tot de vervanging van de geleverde goederen indien deze niet conform zou zijn, of tot de terugbetaling van de factuurprijs.

10.2.     Cosygifts is niet aansprakelijk voor schrijf- en of drukfouten op de website.

10.3.     Cosygifts kan nooit gehouden zijn tot het vergoeden van indirecte schade, zoals gevolgschade.

10.4.     Cosygifts is niet aansprakelijk voor schade toegebracht aan derden door handelingen en/of gedragingen van de Klant, behoudens die gevallen waarin de schade mede is ontstaan door grove schuld of opzet van Cosygifts.

10.5.     Cosygifts kan evenmin aansprakelijk zijn voor schade die voortkomt uit het onzorgvuldig gebruik door de Klant van diens internettoegang, noch uit het gebruik van het internet voor betalingsdoeleinden.

11.    OVERMACHT

11.1.     Cosygifts zal niet aansprakelijk zijn wegens tekortkomingen die ontstaan ten gevolge van overmacht. Overmacht zijn alle gebeurtenissen, die onafhankelijk zijn van de wil der partijen.

11.2.     Cosygifts zal niet aansprakelijk zijn voor de schade die de Klant lijdt ten gevolge van oorlog, oproer, brand, overstromingen, natuurrampen, stakingen, gewapende overvallen, aanslagen. Maar evenmin zal Cosygifts aansprakelijk zijn voor onderbrekingen van telefonie-en informaticasystemen, fouten of vertragingen te wijten aan andere organisaties en instellingen, zoals providers, internetservers, postorderbedrijven, of andere gevallen die met overmacht kunnen worden gelijkgesteld.

 12.    VERWERKING GEGEVENS

 12.1.     Zowel Cosygifts als de klant garanderen dat zij alle relevante wetgeving m.b.t. bescherming van data en persoonsgegevens zal naleven. (o.a. Wet van 8 december 1992 tot Bescherming van de persoonlijke levenssfeer)

12.2.     De Klant verleent aan Cosygifts de uitdrukkelijke, ondubbelzinnige toestemming zijn naam en andere gegevens op te nemen voor intern gebruik, behoudens uitdrukkelijke en schriftelijke weigering van de Klant.

12.3.     Partijen komen overeen dat Coygifts de tussen partijen gesloten overeenkomst archiveert.

13.    TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGD RECHTBANK

13.1.     In geval van betwisting zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Brussel bevoegd.

13.2.     Deze rechtbanken zullen enkel het Belgisch recht toepassen.